Αλλαγές στην εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών που θα ισχύσουν από τις Πανελλήνιες του 2019

06/09/2018Αλλαγές στην εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών που θα ισχύσουν από τις Πανελλήνιες του 2019Θα δίνονται στους μαθητές αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου 12-20 στίχων και να τους ζητείται να απαντήσουν σε:
  • Ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου. 
  • Δύο ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση το απόσπασμα. 
  • Ερώτηση για το γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή το έργο του. 
  • Ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα). 

· Επίσης, θα δίνεται παράλληλο κείμενο στη νέα ελληνική, διδαγμένο ή αδίδακτο, από την αρχαία ή νεότερη ελληνική γραμματεία, και καλούνται να απαντήσουν σε μία ερώτηση ερμηνευτική, με την οποία ζητείται να συγκρίνουν το παράλληλο με το πρωτότυπο κείμενο. 

Αλλαγές και στο «άγνωστο» 
Αλλαγές θα γίνουν και στην εξέταση του αδίδακτου κειμένου (πεζό αττικής διαλέκτου 12-20 στίχων). Θα προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου θα δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου. Οι μαθητές θα καλούνται: 
  • να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμένου από τέσσερις έως έξι στίχους, 
  • να απαντήσουν σε μία ερώτηση κατανόησης, 
  • μία ερώτηση γραμματικήςπου μπορεί να διαιρείται σε υποερωτήματα 
  • μία ερώτηση συντακτικού που μπορεί να διαιρείται σε υποερωτήματα 

Κάθε ερώτηση για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο κείμενο θα βαθμολογείται με δέκα μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.