ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γυμνάσιο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
4
Αρχαία
3
Γλώσσα-Λογοτεχνία
2